پن لایه بردار بایومارین
Aqua Peel
مناسب جهت پوست های چرب و جوش دار – صورت و گردن

مناسب جهت پوست های چرب و جوش دار – صورت و گردن

پن لایه بردار بایومارین، حاوی عصاره جلبک های دریایی، پاک کننده و شوینده غیر صابونی ملایم و دارای pH تنظیم شده و سازگار پوست، با بهره گیری همزمان از مواد حیات بخش با منشاء دریایی و ترکیبات لایه بردار ملایم، علاوه بر جداسازی سلول های مرده و فرسوده پوست، بدون آسیب رساندن به لایه سطحی آن، سبب بازسازی لایه شاخی و باز نمودن منافذ پوست، کاهش چربی اضافی پوست و رفع تدریجی جوش و دانه های سر سیاه، پاکسازی ملایم پوست از ناخالصی ها و آلودگی های محیطی و حفظ رطوبت، افزایش لطافت و نرمی، شفافیت و شادابی آن می شود.

قیمت : 97,000 تومان


مشاهده در : |
بالا

<p dir="rtl" style="text-align:justify"><strong>مناسب جهت پوست های چرب و جوش دار &ndash; صورت و گردن</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align:justify"><span dir="RTL">پن</span> <span dir="RTL">لایه</span> <span dir="RTL">بردار</span> <span dir="RTL">بایومارین،</span> <span dir="RTL">حاوی</span> <span dir="RTL">عصاره</span> <span dir="RTL">جلبک</span> <span dir="RTL">های</span> <span dir="RTL">دریایی،</span> <span dir="RTL">پاک</span> <span dir="RTL">کننده</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">شوینده</span> <span dir="RTL">غیر</span> <span dir="RTL">صابونی</span> <span dir="RTL">ملایم</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">دارای</span> pH <span dir="RTL">تنظیم</span> <span dir="RTL">شده</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">سازگار</span> <span dir="RTL">پوست،</span> <span dir="RTL">با</span> <span dir="RTL">بهره</span> <span dir="RTL">گیری</span> <span dir="RTL">همزمان</span> <span dir="RTL">از</span> <span dir="RTL">مواد</span> <span dir="RTL">حیات</span> <span dir="RTL">بخش</span> <span dir="RTL">با</span> <span dir="RTL">منشاء</span> <span dir="RTL">دریایی</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">ترکیبات</span> <span dir="RTL">لایه</span> <span dir="RTL">بردار</span> <span dir="RTL">ملایم،</span> <span dir="RTL">علاوه</span> <span dir="RTL">بر</span> <span dir="RTL">جداسازی</span> <span dir="RTL">سلول</span> <span dir="RTL">های</span> <span dir="RTL">مرده</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">فرسوده</span> <span dir="RTL">پوست،</span> <span dir="RTL">بدون</span> <span dir="RTL">آسیب</span> <span dir="RTL">رساندن</span> <span dir="RTL">به</span> <span dir="RTL">لایه</span> <span dir="RTL">سطحی</span> <span dir="RTL">آن،</span> <span dir="RTL">سبب</span> <span dir="RTL">بازسازی</span> <span dir="RTL">لایه</span> <span dir="RTL">شاخی</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">باز</span> <span dir="RTL">نمودن</span> <span dir="RTL">منافذ</span> <span dir="RTL">پوست،</span> <span dir="RTL">کاهش</span> <span dir="RTL">چربی</span> <span dir="RTL">اضافی</span> <span dir="RTL">پوست</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">رفع</span> <span dir="RTL">تدریجی</span> <span dir="RTL">جوش</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">دانه</span> <span dir="RTL">های</span> <span dir="RTL">سر</span> <span dir="RTL">سیاه،</span> <span dir="RTL">پاکسازی</span> <span dir="RTL">ملایم</span> <span dir="RTL">پوست</span> <span dir="RTL">از</span> <span dir="RTL">ناخالصی</span> <span dir="RTL">ها</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">آلودگی</span> <span dir="RTL">های</span> <span dir="RTL">محیطی</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">حفظ</span> <span dir="RTL">رطوبت،</span> <span dir="RTL">افزایش</span> <span dir="RTL">لطافت</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">نرمی،</span> <span dir="RTL">شفافیت</span> <span dir="RTL">و</span> <span dir="RTL">شادابی</span> <span dir="RTL">آن</span> <span dir="RTL">می</span> <span dir="RTL">شود</span><span dir="RTL">.</span></p>